Vem skrev Hebreerbrevet?

Har du lagt märke till att det vi kallar “Brevet till Hebreerna” inte börjar med en hälsning som anger vem som skrev det eller till vilka det skrevs.

Det finns bibelöversättningar som har lagt till en rubrik som lyder “Brevet till Hebreerna”, ja i vissa fall till och med “Paulus brev till Hebreerna”.

Men detta kan man inte härleda från brevets text.

Det är min avsikt att skriva två artiklar om Hebreerbrevet. Denna första artikel skall handla om textkritik och brevets ursprung. I nästa artikel vill jag titta närmare på ett antal texter i Hebreerbrevet.

Innan jag börjar analysera hebreerbrevets mysterier vill jag nämna tre saker.

 1. Det har alltid funnits meningsskillnader angående personer, skriverier och uttalanden i fråga om värdet av, eller faran av deras påståenden.
   
  Vad gäller bibeln brukar man tala om kanoniska skrifter och apokryfa skrifter, men det finns även det man kallar “antilegomena skrifter”. Ordet kommer av grekiskans αντιλεγόμενα som betyder emotsagd.
   
  De nytestamentliga antilegomena skrifterna är: Andra Petrusbrevet, Andra Johannesbrevet, Tredje Johannesbrevet, Jakobs brev, Judas brev, Hebreerbrevet (av RKK) och Uppenbarelseboken (av östkyrkan).
   
  Luther tvivlade på Jakobs brev, Judas brev, Hebreerbrevet och Uppenbarelseboken.
   
  I våra dagar håller en del teologer på att “omvärdera Paulus”. Mycket av det han skrev anses inte vara sökarvänligt och man föredrar därför att grunda teologin på en förvriden bild av evangeliernans Jesus, en tandlös snäll-jesus. Jonas Gardell fick ett teologiskt äredoktorat för sina lögner om Jesus Kristus.
   
 2. För att man rätt skall förstå ett brev, eller en bok, eller ett meddelande är det av vikt att man vet något om budskapets upphovsman, vem eller vilka som var mottagarna och i vilken tidsperiod meddelandet skrevs.
   
 3. Det finns många nytestamentliga apokryfa skrifter. Som exempel kan nämnas tre så kallade evangelier som utger sig för att vara:
   
  • Evangelium enligt Judas Iskariot
  • Evangelium enligt Maria Magdalena
  • Evangelium enligt Thomas

   
  Med dessa och tiotals andra arkeologiska fynd försöker “vetenspasmän” att påvisa att den Bibel vi har nu kom till stånd genom kyrklig censur och saknar information om viktiga sanningar.

Här följer några stycken pusselbitar som kan ge oss insikt i frågan om vem som skrev Hebreerbrevet och till vilka det var riktat.

Paulus inleder sitt brev till församlingen i Galatien med följande ord: Paulus, apostel, inte från människor, inte heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och Gud Fadern, som har uppväckt honom från de döda, och alla bröder, som är med mig till församlingarna i Galatien.

Han kallar sig apostel och säger att han är insatt i den tjänsten av Jesus Kristus och Gud Fadern. Vi läser vidare i Gal. 1:11-2:9

Men det skall ni veta, bröder, att det evangelium som blivit predikat av mig, inte är något mänskligt. Ty jag har inte heller fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

Ni har ju hört om mitt liv förut i judendomen, att jag då oerhört mycket förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och jag gick längre i judendomen än många av mina samtida i mitt folk och ivrade ännu mer än de för mina fäders stadgar.

Men då det behagade Gud, som från min moders liv avskilde mig och kallade mig genom sin nåd, att han ville uppenbara sin Son genom mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag rådgjorde då inte genast med kött och blod, inte heller for jag upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, utan jag for bort till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.

Sedan, efter tre år, for jag upp till Jerusalem för att lära känna Petrus, och jag stannade hos honom i femton dagar. Men av de andra apostlarna såg jag ingen, utom Jakob, Herrens broder. Och det jag skriver till er – se, Gud vet, att jag inte ljuger. Därefter for jag till Syriens och Ciliciens trakter.

Men jag var till ansiktet okänd för de kristna församlingarna i Judéen. Det enda de hörde var: Han som förut förföljde oss, han predikar nu den tro som han förut försökte utrota. Och de prisade Gud för min skull.

Sedan, efter fjorton år, for jag åter upp till Jerusalem tillsammans med Barnabas, och tog då också Titus med mig. Och jag for dit upp efter en uppenbarelse och lade fram för dem det evangelium, som jag förkunnar bland hedningarna, särskilt för de mera ansedda, så att jag inte skulle löpa eller ha löpt förgäves. Men inte ens Titus, som var med mig och som var grek, blev tvungen att låta omskära sig.

Ty några falska bröder hade smugit sig in och kommit med för att spionera på vår frihet som vi har i Kristus Jesus, för att de skulle föra oss till slaveri. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem genom en sådan underkastelse, för att evangeliets sanning skulle bli bestående hos er.

Men vad angår dem som ansågs vara något – hurdana de tidigare varit, gör ingen skillnad för mig, Gud har inte anseende till person – så hade dessa, som ansågs vara något, inget att meddela mig. Tvärtom, då de såg att evangelium för de oomskurna var betrott åt mig, liksom åt Petrus för de omskurna – ty han, som hade gett Petrus kraft till att vara apostel bland de omskurna, han hade också gett mig kraft bland hedningarna.

Och när Jakob och Kefas och Johannes som ansågs vara pelare, erfor den nåd, som jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap, så att vi skulle predika ibland hedningarna och de bland de omskurna.

Sammanhanget är viktigt här, därför citerade jag ett längre stycke. Vi får reda på ett aantal saker angående Paulus och Petrus.

Paulus säger att han fick sin kunskap om evangelium direkt från Jesus Kristus och att detta gör att han kvalificerar som apostel. Han säger att evangelium för de oomskurna, alltså icke-judar eller det som kallas “hedningar” blev betrott åt honom. Och han berättar genast därefter att Petrus var de omskurnas, alltså judarnas, eller om man vill, hebreernas apostel.

Paulus var en välutbildad “teolog” som säkerligen kunde den största delen av det vi kallar Gamla Testamentet, och andra skrifter, utantill på hebreiska och arameiska. På Jesu tid var arameiska det gängse språket men många förstod nog hebreiska och grekiska.

Barnabas och Paulus samarbetade. Det är inte oviktigt för Barnabas var en Levit, alltså av prästerlig släkt. När Paulus och Barnabas reste runt gick de alltid först till synagogorna för att predika evangelium för judarna. Vi vet att det ofta ledde till att det blev stridigheter. Apg.13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Paulus och Barnabas fick välsignelsen av Jakob, Kefas och Johannes att predika evangelium för både hedningar och omskurna.

Angående den Jakob som nämns i texten handlar det om Jesu bror. Det finns ju en hel del personer med namnet Jakob så det är viktigt att skilja på dessa. Matt.13:55 Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Intressant att Jakobs brev och Judas korta brev hör till de omtvistade breven.

Jakob, Herrens bror, hade en viktig uppgift i församlingen i Jerusalem. I uppräkningen nämns han före Kefas. Lägg även märke till att Johannes nämns. Hans evangelium brukar ju också dras i tvivel eftersom det inte går att koppla stora stycken av det till de så kallade synoptiska evangeierna.

Petrus inleder sitt andra brev med: Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

Sitt första brev inledde han med: Petrus, Jesu Kristi apostel, till de främlingar, som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid föröka sig hos er.

Kom nu ihåg att Petrus skriver till de utvalda, alltså till hebreer. I slutet av brevet skrev han (2 Petr. 3:14-17):

Därför, mina älskade, medan ni väntar på detta, så gör ert yttersta för att ni skall visa er vara obesmittade och ostraffliga inför honom i frid, och räkna vår Herre Jesu Kristi tålamod till er frälsning, som också vår käre bror Paulus har skrivit till er efter den vishet som han har fått. Så gör han i alla sina brev, när han talar om dessa ting. Där det finns en del som är svårt att förstå, och som de okunniga och obefästa förvränger, som de också gör med de andra skrifterna, till sitt eget fördärv. Men ni, mina älskade, eftersom ni vet detta i förväg, så tag er till vara så att ni inte förleds av de ogudaktigas villfarelse och så förlorar ert fäste.

Detta kan förstås som att Petrus säger att Paulus har skrivit till hebreer, men låt oss pussla vidare för Petrus talar om att förvränga det Paulus har skrivit och de andra skrifterna. Vilka andra skrifter kan Petrus ha syftat på?

På Jesu och Paulus tid fanns Tanak givetvis på hebreiska. Mycket precision lades ner på att kopiera texten så noggrannt att inte en enda prick gick förlorad. Det fanns även översättningar, parafraser, tolkningar och texutläggningar från Tanak på arameiska. Och till sist fanns den så kallade Septuaginta tillgänglig. Det är en översättning till grekiska och Moseböckerna var översatta redan 300 år f.Kr.

Judar som inte bodde i Israel behärskade i allmänhet inte hebreiskan väl. Däremot talade de den tidens världsspråk, grekiskan, flytande.

Nu hör det till saken att just Hebreerbrevets grekiska grundtext är den språkligt bästa grekiska texten i Nya Testamentet. Och det tillkommer att citaten från Gamla Testamentet är tagna ur Septuaginta.

Låt mej nu försöka avrunda detta.

På vilket språk Paulus skrev till Hebreer vet vi inte. Men sannolikt var det på arameiska eller grekiska.

Om Hebreerbrevet är i originalform, författat av Paulus på grekiska, är det lite egendomligt att han inte börjar med den inledning som han använder i alla andra brev han skrev.

Om Hebreerbrevet däremot är en sammanställning av flera dokument och kanske delvis en översättning från arameiska till grekiska kan detta förklaras med att någon som var väl utbildad och kunnig på grekiska gjorde denna översättning. Lukas hör till dem som behärskade grekiska tillräckligt bra för att klara jobbet.

Lukas, evangelisten, hörde till dem som Paulus kallade sina medarbetare.

Filemon 1:23-24 Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig, och Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mina medarbetare. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande. Amen.

Kol. 4:14 Lukas, läkaren, den älskade, hälsar er, likaså Demas.

2 Tim. 4:8-12 Nu ligger rättfärdighetens krona i förvar åt mig, som Herren den rättfärdige domaren skall ge mig på den dagen, och inte endast mig, utan även alla dem som älskar hans uppenbarelse. Skynda dig att snart komma till mig. Ty Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike, Krescens till Galatien, Titus till Dalmatien. Endast Lukas är hos mig. Tag Markus med dig och för honom hit, för han är till stor nytta i min tjänst. Tykikus har jag sänt till Efesus.

Nu skall jag summera min teori om detta.

 • Lukas var en lärd grekisk jude som tyckte om att dokumentera fakta. grekiska var hans modersmål men han förstod säkert arameiska och kanske även en del hebreiska, men sin bibelkunskap hade han troligtvis från Septuaginta.
 • Barnabas var en skriftlärd Levit som troligen behärskade både hebreiska och arameiska och förmodligen kunde rädda sig bra på grekiska.
 • Paulus var Romersk medborgare så han talade troligen latin, men han var studerad i teologi och kände judarnas heliga skrifter väl. Han var nog en baddare på arameiska, duktig på grekiska och bevandrad i hebreiska.
 • Dessa tre fick öva sig i apologetik när de gick till synagogorna för att övertyga judarna i diasporan angående Jesu Kristi Evangelium.
 • Paulus och Barnabas förde diskussionerna och Lukas notulerade.
 • När Paulus missionsresor var avslutade samlade Lukas ihop det han hade skrivit och tillsammans med Paulus, och kanske Barnabas, blev det världens första “Handbook of Christian Apologetics”, senare kallad “Brevet till Hebreerna” eftersom innehållet i första hand är avsett att göra evangelium begripligt för judar.

Jag slutar här, men det är min avsikt att i en uppföljare ta upp ett antal viktiga texter ur Hebreerbrevet. Jag kommer då att utgå från att det skrevs av Paulus evangelist-team och är avsett i första hand för judar.

För, som sagt, vill man förstå en text är det bra att veta vem som är upphovsman, vem som är avsedd mottagare och under vilka omständgheter texten skrevs.

/Kjell

This entry was posted in Exeges, Information and tagged , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Vem skrev Hebreerbrevet?

 1. Torbjörn S Larsson says:

  Ett trovärdigt resonemang. Väntar på fortsättning.
  För övrigt har jag en annorlunda luddig idé kring skribenten av Jakobs brev. Får se om jag hinner med det någongång.

      (Reply)

 2. Ulrika says:

  Vem skulle överhuvudtaget ha en chans att bli hörd i en predikan om det nya förbundets Överstepräst inför de som alltid levt under det gamla förbundets prästerskap?Det måste ha krävts en levit för att så stora förändringar kring prästerskapet skulle tas på allvar.

  Det här kanske är irrelevant men författaren benämner Timoteus som en broder. Paulus kallade Timoteus för sitt barn. Förutom att jag upplever olika “skrivstilar” mellan detta brev och de som Paulus skrev.

  Ur Heb:”Jag kan berätta för er att vår broder Timoteus har blivit frisläppt.”

  (Paulus hade skrivit ungefär: Och nu kan jag med största glädje och innerliga tacksamhet till vår Herre Jesus Kristus berätta för er att mitt älskade barn och er värdefulle broder snart kommer till oss igen. Se till att han har mat och husrum när han kommer till er och hälsa honom att jag kommer efter så snart jag bara kan.)

  /Ulrika

      (Reply)

 3. Ulrika says:

  Nu har jag läst i en bok att leviterna var mer av förvaltare och ordningsmän av templets egendom och inte präster men det förminskar inte en judes, omvänd eller inte, förtroende för dem. Det var exempelvis leviterna som hade hand om tabernaklet i öknen.

  /Ulrika

      (Reply)

 4. Ulrika says:

  Nu har jag läst 5 Mos 18 “De levitiska prästerna, hela Levi stam, skall inte ha någon lott eller arvedel tillsammans med Israel. Av Herrens eldsoffer och hans arvedel skall de äta. De skall inte ha någon arvedel bland sina bröder. Herren är deras arvedel, som han har lovat dem.”

  Så då var leviterna präster åtminstone vid denna tidpunkt.

  /Ulrika

      (Reply)

 5. Kjell says:

  Ulrika skrev: “Det här kanske är irrelevant men författaren benämner Timoteus som en broder.”

  Som du kanske förstod tror jag alltså att Hebreerbrevet inte har någon författare utan är en apologetisk samling av det som utspelade sig när Paulus och Barnabas diskuterade evangelium i synagogorna i diasporan.

  Om så är fallet har således Paulus inte skrivit det, men säkerligen har både Paulus och Barnabas läst korrektur.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Ulrika says:

  Kjell,

  “apologetisk samling av det som utspelade sig när Paulus och Barnabas diskuterade evangelium”

  För den omvände juden måste dessa “diskussioner” varit av största värde när man skulle få del av evangeliet och hur man som tidigare jude skulle förhålla sig till den nya tron i ett övergångsskede. Och vi som hednakristna får en massa underbar undervisning när vi sitter vid sidan av och smygläser:)

  Har nyjudaismen slagit rot i Kenya?

  Om någon trodde att nyjudaismen var en ytlig trend som skulle komma och gå kan jag bekräfta att så inte är fallet. Bekantas bekanta som under större delen av sitt liv varit hederliga frikyrkomänniskor har börjat viga sig på judiskt vis. Huruvida de anser sig vara vigda under Moses eller under Ketriel Blad som huvud vet jag inte. Men det är iaf pga den sistnämndes åverkan som det sker. (Vi kan inte anklaga Moses iaf)

  /Ulrika

      (Reply)

 7. Kjell says:

  Torbjörn S Larsson,

  Här är uppföljaren Hebreerbrevets tro på Jesus.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell says:

  Ulrika skrev: “Har nyjudaismen slagit rot i Kenya?”

  Nej, här är det (O)-trosförkunnelsens framgångsteologi som gäller för hela slanten.

  Morris Cerullo introducerade den och alla stora namn som Benny Hinn och Reinhard Bonnke har passerat revy.

  Det kryllar av giriga charlataner som kallar sig apostlar och profeter.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Lars W says:

  För min del är jag sedan länge övertygad om att Jakob, Yeshua broder (i köttet och i Anden), skrev Brevet till Hebréerna. Ett jämförande studium mellan Jakobs brev och Brevet till Hebréerna kan ge en del klarhet.

  Angående avvikelsen mellan Johannesevangeliet och de andra tre är min förklaring följande:

  NT innehåller vad man skulle kunna kalla två originalevangelier, apostlarnas berättelser d v s Matteus och Johannes. Markus och Lukas innehåller mycket av det som står i Matteus. Lukas har forskat ivrigare och intevjuvat fler ögonvittnen och har på så sätt samlat en mängd mycket värdefullt material om t ex liknelser och liknande berättelser. Men även Lukas har hämtat sitt grundmaterial från Matteus.

  Att Matteus och Johannes skiljer sig åt är naturligt då de var mycket olika som personer. Johannes stod närmare sin Mästare då han var en av de tre i apostlarnas “presidium” (Petrus, Jakob och Johannes) och gav därmed en mera nära och personlig skildring av sin Herre. Matteus ägnade sig mer åt rena fakta (som den räkenskapsman han var) vilket inte är så lite viktigt det.

      (Reply)

 10. Lars W says:

  Kunde inte låta bli att kika på vad de s k teologerna anser i frågan om evangeliernas likheter och skillnader.

  http://www.bibeln.se/bibelvetenskap/artiklar/2011/01/20/varfor-ar-evangelierna-sa-lika-varandra/

  Hur kan dessa s k teloger vrida till det så? Att Herrens egen apostel skulle ha varit mindre insatt i Mästarens liv och gärning än två andra som kom in senare, varav den ene var en “hedning”?

      (Reply)

 11. Kjell says:

  Lars W,

  Jag hoppas att det framgår av artikeln att jag inte “påstår fakta” utan bara presenterar en möjlighet.

  En tid tänkte jag som du angående författaren, nämligen att Jakob spelade en roll i brevets författande. Och på grund av hans ställning och erfarenhet är detta givetvis både möjligt och troligt.

  Huvudsaken, tror jag, är att brevet är skrivet som apologetik riktad till hebreer, judar, och är skrivet eller sammanställt av personer som hade grundlig erfarenhet och kunskap angående både det gamla och det nya förbundet, samt personen Jesus Kristus.

  Med det som bakgrund kan man förstå brevets text i sitt sammanhang.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell says:

  Lars W skrev: “Hur kan dessa s k teloger vrida till det så?”

  När arbetet bedöms i termer av “friskt, nytt, vågat” i stället för “sant, gott” kan man göra sin akademiska karriär på vilka teorier som helst.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell says:

  Tror du att Gud har allt under kontroll?

  Tror du att Gud uppenbarade allt, ja ALLT, som vi behöver veta om det som kommer att ske innan Jesu återkomst?

  Och, tror du likasom jag, att det finns fakta i Guds Ord, Skriften, Sola Scriptura, som vi fortfarande, inte har personligen tagit till oss? Som vi kan få uppenbarelse om utan hjälp av RKK’s lärosäte? Och utan andra lärosäten också.

  Tror du att Gud handlar med dej som om du vore unik och får all hans tid och ledning? (Om inte, det behöver du erfara!)

  Varför är då just Hebreerbrevet viktigt?

  Jo, för att det innehåller uppenbarelser först och främst riktade till Guds egendomsfolk som vill erkänna Herren Jesus Kristus, Yeshua Ha-Mashiach.

  Hans folk som kommer att de upp till den de har stungit.

  Och nu är det vår möjlighet att få vara lite i förväg. Att välja medan tid är.

  Det är inget krav. Det är inget tvång. Det är inget hot. Det är inget upprop till gärningslära. Det är inget nytt förbundsavtal met massor av lagbud. Det är inget försök från min sida att få dej att tvivla.

  Vi befinner oss mitt i ändetidens malström.

  Bara Herren Jesus Kristus, Räddaren och Smorde (betyder det), kan ge dej och mej personlig ledning för resten av “resan”.

  Låt ingen människa ta Hans plats!

  Har du nyss börjat resan och har långt kvar (mänskligt mätt), eller är du gammal och trött och undrar hur länge det ännu måste dröja?

  Ge aldrig upp om du har börjat och börja nu om du ännu inte har börjat!

  Slutstriden står för dörren!

  /Kjell

      (Reply)

 14. Ulrika says:

  “De nytestamentliga antilegomena skrifterna är: Andra Petrusbrevet, Andra Johannesbrevet, Tredje Johannesbrevet, Jakobs brev, Judas brev, Hebreerbrevet (av RKK) och Uppenbarelseboken (av östkyrkan).”

  1. Vad är östkyrkan?
  2. Är även de för RKK antilegomena skrifterna antilegomena för östkyrkan eller menas att enbart Uppenbarelseboken är antilegomen för östkyrkan?

      (Reply)

 15. Kjell says:

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>